Kurucaşile

Tarihi ve Coğrafi Yapısı

3.000 yıllık bir tarihi olan ilçenin, ilkçağda Fenikeliler başta olmak üzere, Miletos’lu ve Megaralı gemiciler tarafından kurulan Kromna adında bir site olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Roma, Bizans ve Ceneviz hakimiyetinden sonra yörede görülen ilk Türk komutanı Kutalmışoğlu Süleyman Bey’in komutasındaki Kara Tiğin’dir. Yıldırım Bayezid 1395’te bu bölgeyi Candaroğullarından alarak Osmanlı hakimiyetine katmıştır.

Kurucaşile ilçesi Batı Karadeniz Bölgesinde Bartın iline 52 km. uzaklıktadır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Bartın, doğusunda Cide ve batısında Amasra ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin rakımı deniz seviyesinden 1500 metreye kadar çıkmaktadır. İlçenin güneyi Küre dağlarının bir uzantısı olan Karadağ, Kayaardı ve Karsaduran dağları ile çevrilidir. 159 km2’lik yüzölçümünün %40’ı ormanlarla çevrili olan ilçede tarım alanı yok denecek kadar azdır. İlçede tipik Karadeniz iklimi hakim bulunmaktadır. Buna göre kışları soğuk ve yağışlı yazları ise ılık ve yağışlı geçmektedir.

 

Nüfus Durumu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sisteminden alınan 2011 yılı sonu itibarı ile TÜİK sonuçlarına göre ilçe merkezi ve köylerimizin nüfus dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Nüfus Dağılımı 

KÖY/MAHALLE ADINÜFUSUHANE SAYISI
Kargacak Mahallesi------
Ömerler Mahallesi------
Şile Mahallesi------
Liman Mahallesi------
MERKEZ TOPLAMI1696451
Alapınar Köyü14759
Aydoğmuş Köyü17248
Başköy Köyü541128
Curunlu Köyü9947
Çayaltı Köyü15583
Danışment Köyü12765
Demirci Köyü7562
Dizlermezeci Köyü33480
Elvanlar Köyü23747
Hacı Köyü11754
Hisar Köyü384144
İlyasgeçidi Köyü36194
Kale Köyü184122
Kapısuyu Köyü13565
Karaman Köyü46798
Kavaklı Köyü138104
Kirlikmüslimhoca Köyü11063
Kömeç Köyü11450
Kanatlı Köyü14683
Meydan Köyü23874
Ovatekkeönü Köyü14272
Ömerler Köyü5322
Paşalılar Köyü36792
Sarıderesi Köyü368138
Şeyhler Köyü6537
Uğurlu Köyü275115
Yeniköy Köyü11260
Ziyaret Köyü7338
KÖYLER TOPLAMI56262144
GENEL TOPLAM73222595

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden 30.01.2012 tarihi itibarıyla açıklanan 2011 yılı TUİK Kesin sonuçlarıdır.

Nüfusun  3651’i  erkek, 3671’i  kadın nüfusudur.

Nüfusun mesleklere göre dağılımına bakacak olursak esnaf sayısı 380, memur sayısı 187 ,emekli sayısı 1158 ve çiftçi sayısı 5597’dir.

İdari Durum

01.09.1957 tarihinde 7033 sayılı kanunla ilçe olan Kurucaşile’de 4 mahalle ve 28 köy bulunmaktadır. Bu 28 köyün ayrıca 32 mahalle bağlısı bulunmaktadır. Köylerin büyük çoğunluğu orman içi köy statüsündedir. İlçe merkezi dışında belediye teşkilatı bulunmamaktadır.

İlçe merkezinin ve köylerinin tapulama işleminin bitmesi ve çok az tarım arazisi olması dolayısıyla taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzler yok denecek kadar azdır.

Eğitim ve Kültür Durumu

Kurucaşile İlçe Merkezi ve köylerinde Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, okumak bir meslek sahibi olmak isteyen gençlere okuma-yazma öğreten çok sayıda eğitimci yetişmiştir. Bunlardan ilk ve en önemli kişi; Ali Hoca (Ali Fehmi Ağartan)’dır. Şimdiki Özel İdare Sitesinin yerinde 1912 yılanda ilk defa “imece” usulü ile eski ilkokul binası yapılmıştır.

Cumhuriyetin kurulmasından önce, Bolu Darül-Muallinin Mektebi’nde öğrenim gören Ali Fehmi Bey (Ağartan), Kurucaşile ilçesinde Milli Eğitim Teşkilatını kurmakla görevlendirilmiş, eski adıyla “Çambu”, şimdiki Karaman Köyü’nde ilk köy ilkokulunu 1930 yılında açmıştır. 15 Eylül 1928 tarih ve 26 No’lu yazı gereği olarak Atatürk döneminde ilk açılan “Millet Mektepleri”nde Kurucaşile dahil, Zonguldak’ın çeşitli yerlerinde eğitimci olarak görev almış, Türk Milli Eğitimi’ne değerli katkılarda bulunmuştur.

1926-1927’li yıllarda Kurucaşile’deki okullar ve görevli öğretmenler şöyleydi:

1)Kurucaşile Erkek İlkokulu:

Öğretmen MuaviniAli Efendi
Öğretmen VekiliOsman Efendi
HademeOsman Ağa

2)Kurucaşile Kız İlkokulu :

BaşöğretmenFeride Hanım
Öğretmen MuaviniHatice Kübra Hanım
HademeHatice Hanım

2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle Kurucaşile’de lise ve ilköğretim okulları öğretmen ve öğrenci sayıları ile ilgili istatistiki bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

OKULUN ADIÖĞRENCİ SAYISIÖĞRETMEN DURUMU
Kadrolu Öğretmen SayısıÜcretli Öğretmen SayısıSözleşmeli Sayısı
Kurucaşile AML ve ÇPL1811730
Kurucaşile İlköğretim Okulu2131400
İlyasgeçidi İlköğretim Okulu153950
Hisar Pirireis İlköğretim Okulu1481000
Sarıderesi İlköğretim Okulu185640
Karaman İlköğretim Okulu89590
Genel Toplam96961210

İlçe merkezinde 7.521 adet kitap ve 25 adet süreli yayına sahip,  İlçe Özel İdare Müdürlüğü Hizmet binasının ikinci katında bir Halk Kütüphanesi bulunmakta olup, 1 adet okuma salonu,  47 adet sandalye ve 3 adet Okuma Masası ile hizmet vermektedir. Ayrıca 2008 yılında Telekom tarafından yapılan İnternet evi de 16 adet Bilgisayar ile burada hizmet vermektedir.

Ekonomik Durum

İlçede herhangi bir sanayi kuruluşunun olmaması ve ekilebilir tarım arazilerinin de yok denecek kadar az olması işsizliği artırmış ve özellikle 1990 yılından sonra başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göç olayını hızlandırmıştır. Nüfusun azalma seyrinden de anlaşılabileceği gibi ilçede istihdam imkanı bulamayan genç nüfus büyük şehirlere göçü tercih etmektedir. Amasra Taşkömürü işletmesinde 25 civarında vatandaşımız çalışma imkanı bulmaktadır. Ayrıca İlçemiz Merkezinde açılan Dikim Atölyesinde 50 kişi civarında ve İlçemize bağlı Danışment Köyünde açılan Ayakkabı dikim Atölyesinde de 40 civarında kişi istihdam edilmektedir.  Yurtdışında da hatırı sayılır aile işçi olarak çalışmak suretiyle geçimini sağlamaktadır.

İlçe merkezinde küçük ölçekli esnaf faaliyetleri görülmektedir. Orman varlığına dayalı olarak ahşap tekne ve ahşap doğrama atölyeleri bunların en belirgin olanıdır. İlçe merkezi, Kapısuyu ve Hisar köyünde yaklaşık 28 civarında ahşap tekne imalatıyla iştigal eden işyeri bulunmaktadır. Ayrıca ahşap doğramacılıkla uğraşan 10, mobilya imalatıyla uğraşan 5 işyeri bulunmaktadır. Çok az sayıda da olsa orman işçiliği ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Yine az sayıda vatandaşımız geçimini balıkçılık yaparak sağlamaktadır. Ayrıca İlçemizin Başköy köyünde Cam-İş madencilikte yaklaşık 10 vatandaşımız çalışmakta,  bu da ilçemiz ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

 İlçemizde tarihi yer bulunmamaktadır. Turistik yer olarak ise Kapısuyu Plajı, Karaman Plajı ve Dizlermezeci köyü sınırları içerisinde yer alan Gölderesi Şelalesi bulunmaktadır.

İlçemiz önemli bir turizm potansiyeline sahip olmakla beraber gerek tesis yetersizliği gerekse turizm mevsiminin kısa olması ve karayolunun bozuk ve büyük yerleşim birimlerine uzak olması münasebetiyle yeterli bir gelişme kaydedememektedir. Turistik tesis olarak ilçe merkezinde belediyenin 36 yataklı turistik oteli ve Kapısuyu köyünde mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait 18 yataklı pansiyon-lokanta dışında tesis bulunmamaktadır.  Bartın-Çakraz arasında yapımı devam eden karayolunun ilçemize kadar uzatılması ilçemizin turizm potansiyelinin değerlendirilebilmesi yönünden büyük katkı sağlayacaktır.

 

Tarım Durumu

İlçemiz ve köylerimizde önemli bir tarımsal faaliyet de bulunmamaktadır. Küçük çapta fındık ve kestane istihsali yapılmaktadır. Tarımsal faaliyetler daha çok aile tipi kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalardır.

İlçemizde toplam 15.900  hektar arazinin kullanım alanı aşağıya çıkarılmıştır.

 

Toprağın Kullanım Alanı Dağılımı 

Arazi TürüMiktarı (Hektar)
Orman9597
Tarım2455
Mera0,3
Diğer3847,7
TOPLAM15900

2455 hektar tarım arazisinin kullanım durumu ise aşağıda gösterilmiştir.

 

Tarım Arazisi TürüMiktarı (Hektar)
Tarla Bitkileri Alanı1415
Nadas Alanı20,05
Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Arazi18,5
Meyvelik (Fındık)880
Sebzelik Alanı120
Örtüaltı Sebze Alanı1,45
Toplam2455

Üretilen tarımsal ürünlerin cins ve tahmini üretim miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürünün CinsiÜretim Miktarı (Ton)
Buğday625
Mısır Dane1400
Mısır Slaj1600
Fındık770
Fiğ30
Patates140
Ayva2
Kestane965
Kızılcık1
Kiraz20
Erik2
Çeşitli Sebze680

Tarım arazilerinin tümünde kuru tarım yapılmaktadır.

 

İlçe merkezi ve köylerimizdeki hayvan mevcutları aşağıya çıkarılmıştır.

HAYVAN VARLIĞI
Büyük Baş Sayısı (Adet)1331
Küçük Baş Sayısı (Adet)100
Kanatlı Sayısı (Adet)9500

İlçemizde 1 Orman köylerini Kalkındırma ve 1 de Su Ürünleri Kooperatifi olmak üzere 2 kooperatif faaliyet göstermektedir. İlçemizde banka olarak sadece Ziraat Bankası bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Durumu

İlçe merkezinden geçen 010 nolu karayolu 1965 yılında yapılmış olup 1974 yılında asfalt kaplaması bitirilmiştir. İlçemizi Bartın il merkezine bağlayan 52 km’lik bu yol aşırı virajlı, dar ve inişli-çıkışlıdır. Bartın-Çakraz arası genişletilen karayolunun İlçemize kadar uzatılması İlçemizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda 11 köyümüz bu yol güzergahındadır. İlçemize en yakın hava limanı Zonguldak -Çaycuma Havaalanıdır.

İlçemizin önemli yerleşim merkezlerine uzaklıkları aşağıda gösterilmiştir.

Yerleşim MerkeziUzaklık (KM)
Amasra42
Bartın52
Cide28
Zonguldak142
İstanbul418
Ankara353

 

Köylerimizin ilçe merkezine uzaklıkları  ise aşağıdaki gibidir.

Köyün Adıİlçeye Uzaklığı (KM)
Alapınar Köyü7
Aydoğmuş Köyü15
Başköy Köyü21
Curunlu Köyü9
Çayaltı Köyü12
Danışment Köyü6
Demirci Köyü4
Dizlermezeci Köyü24
Elvanlar Köyü26
Hacı Köyü5
Hisar Köyü8
İlyasgeçidi Köyü13
Kale Köyü19
Kapısuyu Köyü4
Karaman Köyü15
Kavaklı Köyü15
Kirlikmüslimhoca Köyü3
Kömeç Köyü19
Kanatlı Köyü20
Meydan Köyü17
Ovatekkeönü Köyü8
Ömerler Köyü7
Paşalılar Köyü26
Sarıderesi Köyü33
Şeyhler Köyü3
Uğurlu Köyü5
Yeniköy Köyü10
Ziyaret Köyü19

İlçe merkezi ve Hisar köyünde 2 balıkçı barınağı bulunmaktadır.

 

İlçemizde telefonu olmayan köy bulunmamaktadır. İlçe merkezi ve köylerimizde telefon santral kapasiteleri ve doluluk durumları aşağıdadır.

SANTRAL YERİKAPASİTEBAĞLI ABONEBEKLEYEN TALEP
MERKEZ106110460
TEKKEÖNÜ7396610
İLYASGEÇİDİ3683570
KARAMAN2512310
PAŞALILAR2962820
TOPLAM246720650

Merkez ve Köylerde santral kapasiteleri yeterli olup talepler hemen karşılanabilmektedir.

İlçe merkezinin  mevcut elektrik şebekesi düzenli olarak çalışmakta olup önemli bir sorun bulunmamaktadır. Köylerimizin elektrik şebekeleri büyük ölçüde yeterlidir.

 

 

Not: Bilgiler, Kurucaşile Kaymakamlığı’nca hazırlanan 2012 Brifing Raporu’ndan alınmıştır.


Sayfayı Yazdır Sayfayı Yazdır - Güncellenme Zamanı: 15.05.2014 17:01 - 17.477 kez görüntülendi

© 2012 T.C. Bartın Valiliği